STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Šípkarsky Klub Vrútky

Čl. I

Názov občianskeho združenia: Šípkarsky Klub Vrútky
Sídlo občianskeho združenia: Vrútky, 038 61, Karvaša Bláhovca 34

Občianske združenie Šípkarsky Klub Vrútky je v zmysle zákona d. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov dobrovoľným združením detí, mládeže a dospelých, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti telovýchovy a športu so zameraním na Športové odvetvie – šípky.

OZ Šípkarsky Klub Vrútky je otvorenou, samostatnou a nezávislou právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov a v súlade s právnymi predpismi SR.

Čl. II

Poslanie a ciele

Poslaním OZ Šípkarsky Klub Vrútky je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby detí, mládeže a dospelých v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky pre upevňovanie zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

Cieľmi OZ sú:

– pestovať u členov radosť z pohybu, poskytovať regeneráciu fyzických síl a možnosť prevencie civilizačných ochorení
– viesť deti a mládež k šípkam, ďalšej športovej činnosti, telesnej kultúre a zdravému životnému štýlu,
– vytvárať podmienky pre športové vyžitie v rôznych druhoch športu, predovšetkým v šípkach,
– rozvíjať rekreačné športovú činnosť pre deti
– spolupracovať s ostatnými občianskymi združeniami na Slovensku a v zahraničí pri organizácii súťaží medzi klubmi
– organizovať turnaje, stretnutia, sústredenia, relaxáciu a oddych v priebehu celého kalendárneho roka
– obhajovať záujmy svojich členov
– propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport, technicky a personálne vytvárať podľa svojich možností ekonomicky, materiálne, administratívne, sociálne, bezpečnostné podmienky na činnosť OZ a jeho členov

Čl. III

Členstvo v OZ Šípkarsky Klub Vrútky

Členom združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami OZ Šípkarsky Klub Vrútky a vyplní písomnú prihlášku. Maloletí sa môžu stať členom, iba na základe písomnej prihlášky podpísanej rodičom resp. ich zákonným zástupcom. Prihláška musí byť podaná písomne a musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, prehlásenie žiadateľa, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a iné vnútorné predpisy, dátum a podpis žiadateľa o členstvo.
Prijatie člena schvaľuje výkonný výbor OZ Šípkarsky Klub Vrútky (ďalej len VV OZ Šípkarsky Klub Vrútky) na základe písomnej prihlášky. Členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky VV OZ Šípkarsky Klub Vrútky Dokladom o členstve je platný členský preukaz vydaný VV OZ Šípkarsky Klub Vrútky do 3 dní od schválenia členstva.

Práva členov OZ Šípkarsky Klub Vrútky
• Podieľať sa na činnosti združenia
• Zúčastňovať sa valného zhromaždenia
• Aktívne volebné právo
• Pasívne volebné právo do orgánov združenia po dovŕšení 18 rokov
• Podávať návrhy a pripomienky a žiadať stanovisko do 10 dní
• Podávať návrh na odvolanie jednotlivých členov výkonného výboru
• Byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia

Povinnosti členov OZ Šípkarsky Klub Vrútky
• Dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a uznesenia orgánov združenia podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možnosti a schopnosti pomáhať orgánom združenia
• Aktívne sa zapájať do činnosti združenia
• Chrániť a ošetrovať majetok združenia
• Dbať o dobré meno združenia
• Riadne a včas platiť členské príspevky a iné príspevky, ktoré schválili orgány združenia
• Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

Zánik členstva v OZ Šípkarsky Klub Vrútky Vystúpením
– členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia výkonnému výboru o vystúpení zo združenia. Vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie. Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, zánikom združenia.

O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie OZ Šípkarsky Klub Vrútky

Čl. IV

Orgány OZ Šípkarsky Klub Vrútky

Orgánmi občianskeho združenia Šípkarsky Klub Vrútky sú:
• Valné zhromaždenie OZ Šípkarsky Klub Vrútky
• Výkonný výbor
• Štatutárny orgán (predseda, podpredseda OZ Šípkarsky Klub Vrútky)
• Kontrolný orgán (revízor)

Valné zhromaždenia je najvyšším orgánom, ktoré tvoria všetci členovia združenia. Právnické osoby sú zastúpené štatutárnym orgánom, alebo ním poverenou osobou.
Do pôsobnosti najvyššieho orgánu patrí:
• Schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov
• Schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy
• Schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení
• Voľba a odvolávanie členov výkonného výboru
• Voľba a odvolávanie kontrolného orgánu – revízora
• Rozhoduje o zániku združenia, zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným rozpustením
• Rozhoduje o zmene názvu a sídla združenia

Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výkonný výbor podľa potreby, spravidla 1x do roka, alebo ak o toto požiada jedna tretina členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Výkonný výbor OZ Šípkarsky Klub Vrútky Výkonný výbor je výkonným orgánom OZ Šípkarsky Klub Vrútky, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Tvoria ho 3 zvolení členovia VV OZ Šípkarsky Klub Vrútky .

Do výlučnej pôsobnosti VV OZ Šípkarsky Klub Vrútky patrí:
• Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu
• Volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a podpredsedu OZ Šípkarsky Klub Vrútky .
• Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu
• Pripravuje základné materiály na tieto rokovania
• Vypracováva plán činnosti a správy o činnosti, návrhu rozpočtu a správy o hospodárení OZ Šípkarsky Klub Vrútky
• Rozhoduje o vylúčení člena pre zvlášť závažné porušenia

VV OZ Šípkarsky Klub Vrútky je uznášania schopný v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov. Členom VV môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná v plnom rozsahu spôsobilosti na právne úkony. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol odsúdený za úmyselný trestný čin. Členstvo vo výkonnom výbore je dobrovoľnou a neplatenou funkciou.

Členstvo vo VV zaniká:
– uplynutím funkčného obdobia
– odstúpením
– odvolaním
– smrťou.

Zasadnutia výkonného výboru zvoláva a vedie ich predseda, alebo ním poverený člen výkonného výboru. VV OZ chráni záujmy OZ vo vzťahu k štátnym orgánom, iným združeniam a organizáciám. Na uvoľnené miesto člena výboru VV OZ Šípkarsky Klub Vrútky kooptuje do 30 dní od uvoľnenia miesta nového člena. Táto kooptácia podlieha schváleniu najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia VV OZ Šípkarsky Klub Vrútky v prípade neschválenia kooptácie volí VV OZ Šípkarsky Klub Vrútky nového člena výkonného výboru.

Štatutárny orgán – Predseda
Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý riadi jeho činnosť, vystupuje v jeho mene, a zastupuje združenie navonok. Predsedu volí a odvoláva výkonný výbor OZ Šípkarsky Klub Vrútky Funkčné obdobie je trojročné. Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis predseda, prípadne ním poverená osoba. Predseda je za svoju činnosť zodpovedný výkonnému výboru OZ.

Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia výkonnému výboru OZ, pričom najmä:
• Zvoláva a riadi zasadnutie výkonného výboru OZ
• Zabezpečuje realizáciu rozhodnutí výkonného výboru OZ
Predsedom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Návrh na voľbu a odvolanie predsedu môže podať každý člen VV OZ Šípkarsky Klub Vrútky, alebo minimálne 5 členov OZ Šípkarsky Klub Vrútky .

Podpredseda – hospodár
Hospodár zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti vo všetkých jeho činnostiach. Hospodár riadi finančné záležitosti OZ Šípkarsky Klub Vrútky. Hospodára volí VV OZ. Funkčné obdobie hospodára je trojročné.

Kontrolný orgán – revízor
Revízor je kontrolným orgánom OZ Šípkarsky Klub Vrútky, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Revízora volí a odvoláva valné zhromaždenie OZ Šípkarsky Klub Vrútky ( s minimálnym počtom 10 platných hlasov riadnych členov OZ Šípkarsky Klub Vrútky ) Funkčné obdobie revízora je trojročné. Revízor je oprávnený nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a stanovami. Revízor predkladá valnému zhromaždeniu jedenkrát do roka, alebo kedykoľvek na vyžiadanie minimálne 5 členov OZ, správu o výsledkoch revíznej činnosti. Revízorom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Revízor má právo zúčastňovať sa na schôdzach výkonného výboru s poradným hlasom. Revízor je dobrovoľnou a neplatenou funkciou.

Čl. V

Zásady hospodárenia

Hospodárenie OZ sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Príjmami OZ sú:
• Príspevky od vlastných členov
• Dary a príspevky od fyzických osôb a právnických osôb
• Príjmy z telovýchovnej, športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti združenia
• Dotácie, príspevky a granty od fyzických a právnických osôb

Výdavkami združenia sú výdavky na podporu cieľa a činnosti členov OZ Šípkarsky Klub Vrútky (napr. výdavky na zakúpenie športového vybavenia a ich údržba) Výdavky na zakúpenie športového oblečenia, výdavky na propagáciu, výdavky na dopravu na súťaže, zájazdy a sústredenia, nákup športových pomôcok, ubytovanie a stravovanie počas súťaží, sústredení, táborov, relaxačných pobytov a iné výdavky, ktorých schválenie podlieha súhlasu výkonného výboru. Evidencia príjmov a výdavkov prebieha formou jednoduchého účtovníctva v znení príslušných predpisov.
Evidenciu vedie hospodár OZ Šípkarsky Klub Vrútky.

Čl. VI

Zánik združenia

O zániku združenia OZ Šípkarsky Klub Vrútky jeho zlúčení s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán.
Najvyšší orgán menuje likvidátora (likvidačnú komisiu), ktorá vyrovná všetky dlhy a záväzky s likvidačným majetkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.
Združenie zaniká výmazom z registra občianskych združení.

Záverečné ustanovenia

OZ Šípkarsky Klub Vrútky je právnickou osobou s právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 83/1990 Z.Z o združovaní občanov v znení neskorších zákonov. Navonok ju zastupuje predseda.

OZ Šípkarsky Klub Vrútky vzniká dňom registrácie na MV SR. Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie dňa 04.11.2017. Ich výklad vykonáva výbor OZ Šípkarsky Klub Vrútky. Tieto stanovy sú platné na dobu neurčitú. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecnými záväznými predpismi.

Vo Vrútkach dňa 12.09.2021

Kontakty

Social Networks